Polityka prywatności

§ 1. DEFINICJE

1. Strona – serwis internetowy funkcjonujący pod adresem
internetowym: https://eko.philipiakmilano.pl

2. Gość– oznacza każdą osobę odwiedzającą Stronę.

3. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Stronę tj. ICSD Philipiak sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa, NIP: 7010391767, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001043354,
dokumentacja i akta rejestrowe spółki są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą:
a. poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa
b. poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@philipiak.pl
c. numeru telefonicznego: (+48) 22 262 80 03

4. Sprzedawca – osoba lub dział wskazany przez Administratora do promocji i sprzedaży jego
produktów między innymi Gościom Strony.

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w związku z korzystaniem ze Strony
jest Administrator, tj. ICSD Philipiak z o.o., z siedzibą przy ul.
Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa, NIP: 7010391767, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001043354, dokumentacja i akta rejestrowe
spółki są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy KRS. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy w sposób określony w
§ 1 pkt 3 Polityki Prywatności

2. Gość w celu nawiązania kontaktu z Administratorem musi wypełnić odpowiedni formularz.
Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

3. Przekazanie danych osobowych przez Gościa jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania
kontaktu.

4. Wszelkie dane osobowe, które Gość wprowadzi do formularzy dostępnych w ramach Strony lub
poda w kontakcie ze Sprzedawcą, są przetwarzane przez Administratora oraz podmioty upoważnione
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”,
oraz z pozostałymi wymogami określonymi w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Gości innemu
podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Sprzedawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting
Strony, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych
przepisów organy państwowe, podmioty kontaktujące się z Gościem w imieniu Sprzedawcy w celu
poinformowania o stanie realizacji danego zamówienia lub usługi oraz podmioty, którym Sprzedawca
powierzył zrealizowanie umowy zawartej z Gościem oraz obsługę posprzedażową. Szczegółowa lista
podmiotów będących dostawcami usług przy prowadzeniu Sklepu znajduje się pod następującym
adresem internetowym: https://philipiak.pl/content/9-dostawcy-uslug .

7. Gościom w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

a. Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) i może dokonać ich
weryfikacji lub poprawienia (art. 16 RODO), a także żądać ich usunięcia, poprzez skierowanie
odpowiedniego żądania do Sprzedawcy (art. 17 RODO).

b. Gość ma prawo ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) i prawo przenoszenia danych
osobowych (art. 20 RODO). Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami
prawnymi, wówczas Klient ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

c. Gość ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu
dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

8. Administrator przetwarza dane osobowe Gości i wykorzystuje je w zakresie i w celu
marketingowym polegającym na promocji Sprzedawcy oraz jego towarów i usług. Administrator

przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe; dane dotyczące aktywności
na Stronie; dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków; dane dotyczące usług marketingowych

9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f
RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest świadczenie usług przed zawarciem
umowy (przykładowo: przeglądanie stron WWW Sklepu, korzystanie z wyszukiwarki towarów),
wykonanie umowy (przykładowo: doręczanie zamówionych towarów, rozpatrywania reklamacji
Gości) oraz prowadzenie marketingu własnych usług.

10. Sprzedawca na podstawie udzielonej przez Gości dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do
wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Gościa z
wykorzystaniem:

a. poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa,
b. poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@philipiak.pl
c. numeru telefonicznego: (+48) 22 262 80 03.

W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie
także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172
ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

11. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację umowy na rzecz Gościa
przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie
prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Gościa. Okres ten odpowiada
długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia
działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub
wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach
marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub
numer telefonu.

12. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki
techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

13. Sprzedawca będzie także rejestrował adres IP Klienta, pod którym będzie on korzystać ze Strony.

14. Sprzedawca na podstawie adresu IP Gościa i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował
treść Strony, by była najlepiej dopasowana do potrzeb Gościa.

§ 3 PLIKI COOKIES

1. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, przechowywane w urządzeniach
końcowych użytkowników, które są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową
dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji, z wyjątkiem tych
zawartych w plikach „cookies”.

2. Pliki „cookies” są stosowane w celu: a. Dostosowania zawartości stron internetowych do
preferencji indywidualnego użytkownika. Służą one także optymalizacji korzystania ze stron
internetowych – pliki „cookies” pozwalają odpowiednio wyświetlić strony internetowe, stosownie do
preferencji użytkownika. Dane te są wykorzystywane do utrzymania sesji użytkownika Sklepu (po
zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać
loginu i hasła. b. Tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w
jaki sposób użytkownicy korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z
wyłączeniem jednak personalnej identyfikacji użytkownika.

3. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych danych identyfikujących, na ich podstawie nie można ustalić
tożsamości użytkownika. Pliki te nie zmieniają jego ustawień, ani ustawień zainstalowanego na nim
oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików jest możliwe jedynie przez serwer, który je
utworzył. Pliki „cookies” są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom
nieuprawnionym.

4. Pliki „cookies” nie służą do przetwarzania danych osobowych. Dane gromadzone przy ich użyciu
mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.

5. Na stronach internetowych Sklepu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:

a. „Cookies sesyjne” są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do
wylogowania się ze Sklepu, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej).

b. „Cookies stałe” to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w
parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

6. Ze względu na rodzaj zbieranych danych spośród plików „cookies” można wyróżnić:

a. „Cookies techniczne” umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu oraz
zapamiętywanie indywidualnych preferencji użytkownika i personalizacji interfejsu (przykładowo:
rozmiar czcionki, wygląd strony internetowej, język).

b. „Cookies zabezpieczające” służą do zapewnienia bezpieczeństwa w korzystaniu ze Sklepu. „Cookies
analityczne” umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu.

c. „Cookies marketingowe” pozwalają na dostarczanie treść reklamowych bardziej dostosowanych do
zainteresowań użytkownika.

7. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w
szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

8. Z reguły oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych standardowo domyślnie
dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź aby informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie
użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików „cookies”
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania
plików „cookies” może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej
Sklepu i utrudnić korzystanie z niego.

9. Po ich zapisaniu pliki „cookies” mogą być usunięte przez odpowiednie funkcje przeglądarki, służące
w tym celu programy lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu
operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej

Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej
firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy
ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej
oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez
Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje
dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do
serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na
niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres
IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany
adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest
łączony z innymi danymi Google.
Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat
dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia
stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących
korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak
również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do
przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również
kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie
internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli
usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

Google AdWords Remarketing
Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na
stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie
pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik remarketing cookie firmy Google,
który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa
stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe służy ochronie
naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony
internetowej na rynku.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na
łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z
Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych.
Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej
w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu
stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W
tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć
grupy docelowe.

Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.com). Google LLC ma
siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest
pod podanym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła
odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy

Shield. Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy
link.

Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień
na stronie Digital Advertising Alliance.

Wykorzystanie wtyczek społecznościowych

Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów
społecznościowych.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże
bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki
jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z
stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła
naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego
akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę
przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i
tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to
usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa
profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk
„Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana
bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym
opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa
kontakty.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez
usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość
dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce
prywatności usługodawców.
https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
https://help.instagram.com/155833707900388

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (https://noscript.net/).”

Wtyczki video dla YouTube
Z niniejszą stroną zintegrowane są treści innych usługodawców. Wtyczki video dla YouTube
udostępnia Google Inc („Usługodawca”). Serwis YouTube prowadzony jest przez Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). W przypadku materiałów video z
YouTube, dostępnych na naszej stronie internetowej, aktywowano rozszerzoną ochronę danych
osobowych. Oznacza to, że YouTube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających
stronę, chyba że włączą one materiał wideo. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego
przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców jak również Państwa prawa w tym zakresie i
możliwości dotyczące ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w
polityce prywatności Google.